?

Log in

No account? Create an account
Blog 7/13/2007 part 1 - Yusuke Yamamoto [entries|archive|friends|userinfo]
Yusuke Yamamoto

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Blog 7/13/2007 part 1 [Jul. 17th, 2007|08:30 am]
Yusuke Yamamoto

yusukeyamamoto

[nanatorigawa]
i have the Romaji version if any one would like to translate it i will be happy!
And i hope i got the romaji right.

konbanwa!! Kyou mo 1 hi otsukare sama de shitaa~

“Hanazakari no kimitachi he” no 2 hi ma no umi ROKE ga owarimashitatt!!

Tai no eikyou de… totte mo konnan na kankyou no naka satsuei o susumete ikimashita!!

 Nantoka, satsuei mo susumeru koto ga deki te yokatta to omoimashitaa~

LinkReply